Studijní program

Zaměření školy

Škola poskytuje všeobecné osmileté gymnaziální vzdělávání. Našim cílem je, aby žáci získali všeobecný přehled díky vyvážené nabídce humanitních a přírodovědných předmětů. V učebním plánu zachováváme klasickou nabídku předmětů, klademe důraz na provázanost předmětů a vzájemnou spolupráci. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání. Za důležité jsou považovány vztahy mezi lidmi.
Důležité je i jazykové vzdělávání našich žáků. Prvním cizím vyučovaným jazykem je angličtina, od sekundy žáci volí mezi německým a francouzským jazykem. Na vyšším stupni mají pak možnost volby mezi ruským jazykem a latinou. Jazykové znalosti mohou naši žáci upevňovat díky zahraniční spolupráci a výjezdům mimo ČR. Žáci mají možnost ke konci studia složit některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.
V nižších ročnících dbáme na vyváženost humanitních a technických oborů. V posledních třech ročnících studia mohou žáci vybírat z nabídky volitelných předmětů, které jim umožní profilovat se dle jejich zájmu.
Důraz klademe na rozvoj talentu jednotlivého žáka, čas věnujeme probuzení zájmu o některý z oborů. Žákům umožňujeme účast v různých soutěžích.
Typickým znakem školy je neanonymní prostředí a otevřenost vztahů na všech úrovních.

Profil absolventa

Absolvent naší školy je všeobecně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole. Díky široké nabídce volitelných předmětů a zvolené profilace je připravený pro všechny typy vysokoškolského studia. Je schopný analyzovat a zpracovávat informace, diskutovat, obhajovat svůj názor, prezentuje a obhajuje svoji práci. Tyto dovednosti jsou komplexní a trvalé.

Učební plán pro nižší gymnázium

Učební plán pro vyšší gymnázium

Nabídka volitelných předmětů:

Volitelný předmět 1:
Žák volí 2 předměty, jejich výuka začne v sextě a následně naváže v septimě. Časová dotace pro každý předmět je 2 hodiny v sextě a 2 hodiny v septimě. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Dějiny kultury - výtvarné umění
 • Dějiny kultury - hudební umění
 • Deskriptivní geometrie     
 • Ruský jazyk
 • Latina
 • Angličtina – rozšíření
 • Seminář z přírodních věd


Volitelný předmět 2:
Žák volí 1 předmět v septimě s časovou dotací 2 hodiny. V případě, že v rámci volitelného předmětu 1 žák volí Angličtinu - rozšíření, nemůže volit předmět Konverzace Aj. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Programování
 • Cvičení z biologie             
 • Konverzace Nj                 
 • Konverzace Aj
 • Konverzace Frj


Volitelný předmět 3:
Žák volí 6 předmětů v oktávě, každý s časovou dotací 2 hodiny. Nabídka volitelných předmětů je následující:

 • Stylistika (Seminář z Čj)
 • Seminář z dějepisu
 • Současné dějiny
 • Seminář mediální gramotnost
 • Seminář ze základů společenských věd
 • Finance
 • Ekonomie
 • Seminář z Nj
 • Seminář z Frj
 • Seminář z Aj
 • Seminář z Rj
 • Seminář z matematiky
 • Matematika a její aplikace                    
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z počítačové grafiky
 • Seminář z geoinformatiky