Volby do školské rady

Datum
24.10.2017
Text

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením 10898/12/R 148 Rady Jihomoravského kraje ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.

Termín konání voleb:
13. 11. 2017 v době od 16:45 do 18:00 hodin

Místo konání voleb:
budova Gymnázia a ZUŠ Šlapanice, Riegrova 17, knihovna školy
(zletilí studenti a pedagogičtí pracovníci mohou hlasovat i v době od 10:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy)

Způsob voleb:
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí tři členy školské rady, pedagogičtí pracovníci volí tři členy školské rady. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady. Volební lístky budou k dispozici v místě konání voleb.

Platný volební lístek obsahující seznam všech kandidátů bude ten, na kterém bude volba provedena zakroužkováním pořadového čísla před jménem voleného kandidáta. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci takto mohou označit nejvýše tři kandidáty z volebního lístku, pedagogičtí pracovníci rovněž nejvýše tři.

Kandidátky:
Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy kandidátů mohou podávat oprávnění volitelé – pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci písemnou formou nebo osobně ředitelce školy nejpozději do 31. října 2017.

Přihláška musí obsahovat: (viz příloha k článku)
· jméno a příjmení kandidáta
· vztah ke škole (zákonný zástupce, rodič, zletilý žák, pedagogický pracovník, jiný)
· bydliště, telefon, e-mailový kontakt
· vlastnoruční podpis

Volební kampaň:
Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadně rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

Mgr. Gabriela Kokešová, ředitelka školy