Výchovné poradenství

Výchovný poradce Mgr. Michaela Bičanová
Kontakt bicanova[zavináč]gslap.cz
Konzultační hodiny úterý 15.00–16.00 hod.

Výchovný poradce je pedagogický pracovník školy, který absolvoval specializační studium.

Výchovný poradce především:

  • poskytuje poradenské služby
  • spolupracuje s rodiči, s metodikem prevence a s ostatními pedagogy
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
  • podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů
  • podílí se na zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, včetně jejich vyhodnocování
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SPV
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním a žákům ohroženým školním neúspěchem, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
  • poskytuje kariérové poradenství
  • zajišťuje skupinové návštěvy žáků v informačních centrech Úřadu práce ČR
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, orgány péče o dítě, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, Policií ČR a jinými odbornými pracovišti