Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště propojuje výchovnou oblast školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblast školy (primární prevence). Tyto aktivity zajišťují:


Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v tomto rozsahu

  • Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP včetně sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními
  • Prevence školní neúspěšnosti
  • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
  • Spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
  • Kariérové poradenství
  • Průběžné vyhodnocování preventivních programů uskutečňovaných školou

 

Schránka důvěry je umístěna v prvním poschodí u kabinetu jazyků.

Důležitá telefonní čísla:

Mgr. Hana Dostálová, psycholožka PPP Lomená
hana.dostalova@pppbrno.cz
541 424 580
Krizové centrum pro zneužívané děti 541 235 511
Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555
Linka naděje 547 212 333
Linka psychopomoci 224 214 214
Bílý kruh bezpečí 541 218 122
Vzkaz domů 800 111 113
Linka bezpečí 116 111
Poradenské centrum pro drogové závislosti 548 526 802
Modrá linka důvěry 549 241 010
608 902 410
 Drug azyl 543 246 524