Charakteristika

Cze_flag   Ger_flag

Gymnázium ve Šlapanicích bylo založeno 1. 9. 1993 jako osmileté se všeobecným zaměřením. Našim cílem je poskytovat žákům kvalitní všeobecné studium. Žáci tak získají všeobecný přehled a možnost rozhodnout se pak o zaměření svého dalšího rozvoje. Ve vyšších ročnících výuku doplňujeme širokou nabídkou volitelných předmětů, které umožňují profilaci žáků a také připravují naše žáky pro další studium na vysokých školách.

V každém ročníku studuje jedna třída po 30 žácích. Cílová kapacita gymnázia je 260 žáků. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Škola je dostupná prostřednictvím MHD Brno (linka č. 31) a dále díky IDS JMK.

Výuka žáků probíhá v budově bývalého zámku v sousedství šlapanického parku. V areálu školy se nachází i další budova, ve které jsou umístěny odborné učebny a výtvarný ateliér. Celý areál také slouží jako odpočinková zóna pro žáky a pro jejich sportovní aktivity.

Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Všichni žáci od prvního ročníku prochází výukou anglického jazyka. Od sekundy si pak naši žáci vybírají další cizí jazyk – němčinu nebo francouzštinu. Od sexty pak mohou dále ještě volit ruštinu nebo latinu. Žákům vyšších ročníků také umožňujeme přípravu pro mezinárodní jazykové certifikáty.

Mezi další priority školy patří výuky matematiky, přírodovědných předmětů a také jistě naši žáci nezaostávají v oblastech počítačové gramotnosti.

Žáci se pravidelně účastní předmětových soutěží napříč všemi obory a můžeme na ně být právem pyšní, protože se v konkurenci ostatních jistě neztrácí. Svědčí o tom účast našich žáků v krajských a celostátních kolech SOČ (Středoškolská odborná činnost), a také v soutěžích  jak humanitních, tak přírodovědných. Přestože gymnázium nemá k dispozici vlastní sportovní areál, naši sportovci jistě nezaostávají.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů, pořádá lyžařské a letní výcvikové kurzy, výlety a zahraniční jazykové a tematické zájezdy. Výuka je průběžně doplňována exkurzemi, projekty, přednáškami a návštěvami muzeí. Zapojeni jsme také v programu EKO škola.

V oblasti mimoškolní výchovy mohou žáci školy navštěvovat nepovinné předměty (sportovní, vzdělávací i umělecké). Ze sportovních to jsou obvykle volejbal a florbal. Nové znalosti a dovednosti mohou žáci získávat v nepovinné chemii a informatice. Umělecké nadání mohou naši žáci rozvíjet v pěveckém sboru, dramatickém souboru a ve výtvarné přípravě. Žáci mají možnost ve volném čase pracovat v informatice, výtvarném ateliéru, keramické dílně a ve školní knihovně. Od 1. 7. 2006 je součástí gymnázia i umělecká škola s obory hudebními, tanečními a výtvarnými.

Den otevřených dveří se tradičně koná v sobotu v první polovině prosince.