Informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Datum
26.5.2020
Text
  • po ukončení zkoušek budou testy odeslány k vyhodnocení na CERMAT
  • po zpřístupnění výsledků od CERMAT zveřejní ředitelka školy 17. 6. 2020 seznam přijatých uchazečů (pod jejich evidenčním číslem) na www stránkách školy (https://gslapanice.cz) a ve vchodu do hl. budovy školy
  • rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou
  • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení není přípustné, lze však podat žádost o vydání nového rozhodnutí
  • na odevzdání zápisového lístku je stanovena lhůta 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 24. 6. 2020
  • pokud přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek do 24. 6. 2020, vzdává se tím práva přijetí na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p. o.
  • zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v případě přijetí na druhou školu


Ředitelka Gymnázia a ZUŠ Šlapanice oznamuje, že dne 17. 6. 2020 ukončí shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci žádostí o přijetí ke vzdělávání na Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p. o.
S podklady Vaší žádosti se můžete seznámit a máte právo se k nim vyjádřit dne 17. 6. 2020 v budově Gymnázia a ZUŠ Šlapanice, p. o., na adrese Šlapanice, Riegrova 40/17, v kanceláři školy v době od 12.30 do 13.30 hod.


Mgr. Gabriela Kokešová, ředitelka