Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Šlapanice

Datum
27.10.2020
Text

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením 10898/12/R 148 Rady Jihomoravského kraje ředitelka Gymnázia a ZUŠ Šlapanice vyhlašuje volby do školské rady.

Termín konání voleb: pondělí 16. 11. 2020 v době od 00:00 do 24:00 hodin

Místo konání voleb: distanční volby formou anonymní ankety v prostředí e-ŽK Bakaláři

Pravidla voleb

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí tři členy školské rady, pedagogičtí pracovníci volí tři členy školské rady (další tři členy jmenuje zřizovatel). Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Způsob voleb

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje prostřednictvím odpovědi v anonymní anketě připravené v Elektronické žákovské knížce Bakaláři (tzv. e-ŽK). Hlasování tím bude umožněno pouze zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a učitelům školy, protože pouze tyto osoby mají k dispozici přihlašovací údaje k e-ŽK (viz Návod na vyplnění ankety)
Platný volební lístek obsahující seznam všech kandidátů bude ten, na kterém bude volba provedena zatržením pole před jménem voleného kandidáta. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci takto mohou označit nejvýše tři kandidáty z volebního lístku, pedagogičtí pracovníci rovněž nejvýše tři.

Kandidátky

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy kandidátů mohou podávat oprávnění volitelé – pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci formou vyplnění k tomu účelu připraveného elektronického formuláře, e-mailem zaslaným na adresu reditel[zav]gslapanice.cz nebo osobně ředitelce školy nejpozději do 6. listopadu 2020.

Návrh musí obsahovat

  • Jméno a příjmení kandidáta, rok jeho narození
  • Vztah ke škole (zákonný zástupce, rodič, zletilý žák, pedagogický pracovník, jiný)
  • Bydliště
  • Autorizaci své kandidatury:
    • vlastnoručně podepsaný souhlas s kandidaturou v případě osobního podání
    • e-mailový a telefonický kontakt, který umožní ověření identity kandidáta v případě elektronického podání (formulářem nebo e-mailem)

Volební kampaň

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadně rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě a musí být ukončena do pátku 13. 11. 2020.

Mgr. Gabriela Kokešová, ředitelka školy