Přečtěte si shrnutí zpětné vazby na projekt Minorities Appeal.

Datum
13.6.2022
Text

Minulý týden proběhl na naší škole za podpory Velvyslanectví USA projekt Minorities Appeal s Parkerem Henrym. Zúčastnilo se pět tříd a zde jsou vybrané příspěvky reprezentující opakující se komentáře studentů (překlad níže):
 „The project was about minorities and the way we see them... and stereotypes in US in comparison to Czech Republic“;
„it was about something that´s happening everywhere around us and it shouldn´t be.“;
„Thinking and talking about problems in the modern world, understanding new terms and learning new things and vocabulary.“;
„We dealt with topics that aren´t often discussed in society.“
„I´m so grateful we were able to have this experience. The classes with Parker help me a lot. Thank you for having this opportunity.“
„Every aktivity with Parker is interesting, I liked how we could debate with our friends about the topics…“
„We should have had more time for each topic.“
„I hope this event will go on in the future… I really enjoyed it.“

Překlad:
„Projekt byl o menšinách a našem pohledu na ně… o stereotypech v US ve srovnání s Českou republikou“;
„Bylo to o něčem, co se děje všude kolem nás a nemělo by.“;
„Přemýšlení a rozebírání problémů moderního světa, porozumění novým výrazům a osvojení si nových věcí a slovíček.“;
„Probírali jsme témata, která nejsou často ve společnosti diskutována.“
„Jsem velmi vděčný/á, že jsme mohli mít tento zážitek. Hodiny s Parkerem mi hodně pomáhají. Díky za tuto příležitost.“
„Každá aktivita s Parkerem je zajímavá. Líbilo se mi, že můžeme s kamarády debatovat o těch tématech…“
„Měli jsme mít na každé téma více času.“
„Doufám, že tato akce bude v budoucnu pokračovat… moc mě to bavilo.“)